ما ترک‌ها به برادر شوهر/زن می‌گیم قئین. به مادر شوهر/زن می‌گیم قئین آنا. ینی مادرِ برادر زن/شوهر https://t.co/7LCmHbxjif