وی از شبکه‌ی آموزش، برنامه‌ی کودک تماشا می‌کند. وی ذوق زده و خوش‌حال است از دیدن سندباد و لوک خوش‌شانس