همین یه جمله کافیه برای درک عمق فهم و دانش یک فرد. https://t.co/PvCTuUtryy