چون امام شیعه‌اس و منِ نوعی با اسلام مشکل دارم پس بعد علمی این شخصیت رو نادیده می‌گیرم. در حدی که بگم بود و نبودش فرقی برای بشریت نداره