تنها فردی که در طول تاریخ ادعای سلونی قبل ان تفقدونی داشته، علی (ع) بود، محمد بن علی (ع) هم پسر همین شخصیته