روشنک ما از خیر پیتزا گذشتیم. ما رو ببر رستوران اسپانیایی خرچنگ بخوریم :دی @roshanak1