جدیدن مد شده برای پیچوندن قضیه می‌گن اکانت بدون نظارت اداره میشه و بدون تایید مطلب می‌ذاره https://t.co/sKVfElON7i