برای تبریزی‌ها، اسم خانم داداش زاده و آقای دانشجو نوستالژیه. حتی آقایان طاهری و کیان‌فر