دوستان الان دارن به صورت تلگرامی قرار حمله به خونه‌ی کروبی رو ست می‌کنن برای فردا
جریان چیه؟! ‎- همصدا
نامه‌ی کروبی به روحانی برای تشکیل دادگاه و فرصت صحبت و اینا ‎- وحید معمولی