لعنت خدا بر آشوبگرها. لعنت خدا به کسی که نفت ریخت رو این آتیش. لعنت خدا به کسی که از این آب گل آلود ماهی گرفت https://t.co/Z7STyvRtzF