گداتر از همراه اول هم داریم؟ بی‌شرف نمی‌گه مشترک خوش‌حساب هست، نیست، یهو می‌گه مبلغ میاندوره‌ت بیش‌تر از سقف مجازه و خطو یه طرفه می‌کنه