روحانی تو مناظره‌های قبل از انتخابات ۹۲ هم به خواب‌گاه‌سازی به جای مسکن‌سازی اشاره کرده بود