تماس‌ها زیاده، دست تنهام، مغزم نمی‌کشه دیگه، دلم می‌خواد بخوابم فقط