ینی تو اصفهان به اون بزرگی و با اون امکانات یه نفر نیست بتونه فوتبال گزارش کنه بذارنش جای این گزارش‌گر در پیت؟ n ساله تنها گزارش‌گر اصفهانه