از ظهر احساس می‌کنم تو سرم خالیه
تازه فهمیدی :دی ‎· احسان