هرچند باخت استقلال نتیجه‌ی ایده‌آل بود ولی مساوی هم بد نیست