شما رییس جمهور بودی در بهترین حالت همچنان داشتیم محل مذاکرات بعدی رو مشخص می‌کردیم. https://t.co/dWJXATRh7d