کلن مدیرعامل ملوان تو اعراب گذاری مشکل داره :)) اُستادیوم، بانَوان