تو گروه A تا اینجا یه چین خوب نیست اونم به خاطر مسافتش نه قدرت تیمش