آقا ایران شد سرگروه گروه A. خیلی خوبه. گروه B سخته