البته ایران هم ۲ بار باید بره شرق آسیا ولی خب ۱ بار کمتر هم خوبه