خوبه دور برگشت 3 بار میزبانیم اونم برای چین و ازبکستان و سوریه