مغز اینا رو با پهن پر کردن. حیف پهن. باد هواست. هیچی نیست. جمجمه‌شونو باز کنی کلن یه سیمه از چپ به راست. اونو ببری گوشاشون می‌افته پایین
حالا اینقدر هم که شما دارید توهین میکنید درست نیست ‎· بــــــــــاران!
حالا من با دو تا واسطه شنیدم ولی چنان حرص خوردم از سادگی این آدما که حد نداره ‎· وحید معمولی
منم حرص خوردم اما قرار نیست توهین بشه بهشون ‎· بــــــــــاران!