این دو روز هم بگذره بدون استرس ۸ صبح به بعد یه دل سیر بخوابم