چه نشستید که مومن‌نسب باز تریبون گیر آورده تو شبکه یک