در مقابل دین‌دارانی که تو اینستاگرام و پلاس هستن اعتراف می‌کنم من کافر و ملحدی بیش نیستم