از صبح سر زبونم این مصرعه: قارداش آدی دیل‌ده باجی‌سی چول‌لره دوشدی ...