هرچند دیشب دیر خوابیدم ولی راحت خوابیدم، بدون استرس امروز. آخ از فردا که صبحونه و ناهار رو یکی می‌کنم