فکر می‌کنم در بهترین لحظه‌ی ممکن این عکس گرفته شده. عالیه https://t.co/JqPaHaIC1W