حد فاصل آخر شهناز تا ابوریحان تبریز پتانسیل اینو داره که مثل بلوار کشاورز تهران بشه، حیف که درختاش یخورده کوتاهن