خانما یخورده زیادی حجاب رعایت کردید سیل اومد نصف مملکت رو برد، شل کنید