یادمه تو زلزله‌ی آذربایجان هم خیلی فعال بود و کمک کرد. https://t.co/t9JIZxWXwR