Avatar for vahid
دریغ از یک‌بار که این پرشورهای کم‌شعور به جای هزینه تراشیدن برای مملکت، باری از دوش نظام بردارن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10