دریغ از یک‌بار که این پرشورهای کم‌شعور به جای هزینه تراشیدن برای مملکت، باری از دوش نظام بردارن