کاش می‌دونستم تو مغز اونی که زیر عکس عادی یه بازیگر زن فحش می‌نویسه و القابی مثل هرزه و ... رو بهش نسبت می‌ده، چی می‌گذره؟