این حرکات و حرف‌های تکراری پیمان یوسفی که یک‌بار از فردوسی‌پور دیدیم و شنیدیم خیلی رو اعصابه