استقلال استقلال که می‌گفتین همین بود؟ بابا یه مساوی با پرسپولیس که کاری نداره