خوشبختانه پرسپولیس قابل تحمل‌تر از استقلاله و همین یه پوئن باعث میشه از برد پرسپولیس هم راضی باشم