پوفففف هنوز ۳۲ دقیقه مونده از زمان رسمی بازی. بازم کل داره این بازی