من اگه از تبریز راه افتاده بودم بیام تهران و برم ورزشگاه آزادی دستمال بدم دست فیلم‌بردار، الان لنز دوربینا تمیز بود.