پت و مت دارن پرچم کرنر نصب مس‌کنن. شبیه شورت مردونه‌س که این :))