کاش مثل بازی با فولاد بنگر یه پاس رو به عقب بده به سوشا توپ از زیر لنگ سوشا رد شه بره تو گل شاد شیم