تبریک به پرسپولیسی‌ها. بعد از سال‌ها داربی برای ما که طرفدار هیچ‌کدوم از تیم‌ها نیستیم هم چسبید