خدایا یه همتی بهم عطا کن تنبلی رو بذارم کنار و از فردا بتونم یخورده ورزش کنم و تحرک داشته باشم