اعصاب خردکن تر از اینا که موقع حرف زدن با وجود توجه بهشون هی با دست میزنن رو شونه و سینه‌ت هم داریم؟