ینی حتی به فکر این هم هستن که بعد از مرگ فک و فامیل و دوست و آشنا که میاد خونه‌شون، خونه تمیز و مرتب باشه