پنجره رو باز کردم، بوی زمستونِ ۲۰ سال پیشِ خونه‌ی بابام اومد. بوی هوای برفی و سرد وقتی پنجره رو باز می‌کنی. خیلی عجیب بود