تنها موسیقی مناسب برای این‌وقت شب صدای تار و سه تار و یه خورده هم آوازه