تو رو خدا یه موقعیتی ایجاد کنید من از اصطلاحات «علی السویه» و «لطایف الحیل» استفاده کنم. خیلی باسوادطوره