منفورترین اختراع بشر همین تلفنه. البته نیت گراهام بل خدمت بوده