وقتی آقامون می‌فرماد: ما سرخوشانِ مستِ دل از دست داده‌ایم، دیگه حجت تمومه. حرف آقامون فصل‌الخطابه